Wybierz oddział

Zajęcia sportowe współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

4.01.2023

Zadanie finansowane ze środków MSiT na podstawie umowy  nr 2022/0119/0082/Sub.C/DS-SN/1/MSa, z dnia 01 sierpnia 2022, realizowane było  w 7 Klubach Olimpiad Specjalnych z terenu województwa łódzkiego. Dyscypliny sportowe uprawiane w 2022 roku w ramach zajęć w Oddziale Regionalnym Łódzkie: to  piłka nożna, badminton, tenis, tenis stołowy, hokej halowy, lekka atletyka
i MATP. Zajęcia realizowane były głównie w salach gimnastycznych i obiektach sportowych (boiska szkolne) w Ośrodkach, w których działają Kluby. Ponadto prowadzone były na boiskach typu „Orlik"
i na obiektach sportowych (korty) należących do miejscowych klubów sportowych i Miejskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Instruktorzy prowadzący zajęcia weryfikowani byli poprzez analizę dokumentów kwalifikacyjnych uprawniających do prowadzenia zajęć w Klubach Olimpiad Specjalnych. Są do doświadczeni nauczyciele i trenerzy sportowi, pracujący na co dzień z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie.

Na zajęciach finansowanych ze środków MSiT kształtowano i doskonalono sprawność fizyczną, zawodników z niepełnosprawnością intelektualną poprzez realizację różnych form zajęć sportowych
i rekreacyjnych. Stwarzano uczestnikom warunki do rozwijania własnych umiejętności i zdolności oraz wzmocnienia ich wiary w siebie. Kształtowano zdrowy i aktywny styl życia. Wdrażano uczestników zajęć do zainteresowań sportowych. Przygotowywano zawodników do udziału

w imprezach sportowych rangi regionalnej i ogólnopolskiej.

Zakładane cele programowe:

1. Rozwijanie zainteresowań sportowych w zależności od potrzeb, możliwości i zainteresowań osób niepełnosprawnych.

2. Kształtowanie zdrowego stylu życia.

3. Podnoszenie sprawności fizycznej, oraz realizacja różnych form rekreacji i aktywnego spędzania wolnego czasu.

4. Umożliwienie uczestnikom rozwijania własnych umiejętności i zdolności oraz wzmocnienie ich wiary w siebie poprzez prezentację wzorców osobowych oraz aktywny trening.

5. Budowanie pozytywnego stosunku do siebie i innych, tworzenie przyzwolenia do przeżywania  uczuć pozytywnych i negatywnych.

6.Tworzenie więzi ze Stowarzyszeniem Olimpiady Specjalne – Polska.

7. Wspieranie rozwoju sportu osób niepełnosprawnych poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia.

8.  Udział w imprezach sportowych rangi regionalnej i ogólnopolskiej.

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Partnerzy

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.